Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD)

Az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásának célja az, hogy az illetékes Környezetvédelmi Hatóság az engedélyezéssel érintett beruházással és annak környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatosan megfelelő információkhoz jusson. A dokumentáció beérkezését követően a Hatóság a dokumentációt megvizsgálja és dönt arról, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékű környezetterheléssel járhat. Amennyiben a környezetterhelést jelentősnek minősítik, úgy Környezeti Hatástanulmány (KHV) benyújtására kötelezik az ügyfelet. Amennyiben jelentős környezeti hatások nem várhatóak, úgy a tevékenységet engedélyezi a tárgyi határozatban foglalt kötelezettségek megvalósítása mellett.

Mikor kell Előzetes Vizsgálati Dokumentációt benyújtani?

Előzetes vizsgálat lefolytatása és előzetes vizsgálati dokumentáció készítése abban az esetben szükséges, ha az engedélyezéssel érintett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel, illetve a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel. Ebben az esetben el kell készíteni a fenti rendelet 4. számú melléklete szerinti Előzetes Vizsgálati Dokumentációt (EVD). A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a környezetvédelmi hatósághoz akkor is, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy az ott részletezett kritériumokat nem teljesíti.

Ki készíthet Előzetes Vizsgálati Dokumentációt?

Előzetes Vizsgálati Dokumentációt kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti szakértő készíthet, aki e jogszabálynak megfelelő jogosultságokkal rendelkezik.

Eljárás lefolytatásának menete

Az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Környezetvédelmi Hatóság hirdetményt (közleményt) tesz közzé az eljárás megindításáról, valamint annak mellékleteként csatolja a benyújtott dokumentációt is. Ezt követően a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a dokumentáció 1 példányát. A közleményt közhírré teszi, valamint lehetőséget nyújt a dokumentációba való betekintésre. Az eljáró hatóság az érintett szakhatóságokat is bevonja az eljárás lefolytatásába. A szakhatóságok döntésükről állásfoglalást készítenek, mely belefoglalásra kerül a határozatba. Amennyiben a Hatóság szükségesnek tarja, úgy gondoskodik közmeghallgatás tartásáról is. Az előzetes vizsgálati eljáráslezárásaként az eljáró Hatóság határozatot ad ki. A határozat kiadásáról szintén hirdetményt tesz közzé. Az ügyintézési határidő: 45 nap.

Miben segítünk mi?

Az Előzetes Vizsgálat lefolytatása abban az esetben szükséges, amennyiben a létesítés jelentősebb hatást ró a környezetre. Ezért célszerű már a tervezési fázisban környezetvédelmi szakember bevonása. Így adott esetben már az előzetes fázisban, nagyobb pénzügyi ráfordításokat megelőzve kikerülhető egy esetleges újratervezés költsége, vagy egy későbbi elutasító határozat kézhez vétele. Vállalkozásunk már a tervezést megelőző fázisban segít a környezetvédelmi szempontból legkedvezőbb megoldások megtalálásában és a tervezési munkák támogatásában. Amennyiben a projekt a tervezési fázison már túlhaladt, úgy a meglévő helyzethez alkalmazkodva találjuk meg a megrendelő számára a legoptimálisabb megoldásokat.