Biztonsági- és egészségvédelmi koordináció

Az építési-kivitelezési munkaterületeken - ahol általában több munkáltató munkavállalói egy időben, különböző, egymást követő munkákat végeznek - a megfelelő együttműködés érdekében különösen fontos a koordináció.

A megfelelő szakmai koordináció hiánya miatt az építőiparban következik be a legtöbb halálos baleset.

A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírása szerint egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, munkavédelmi szakképesítésű személyt kell alkalmazni mind a tervezés, mind a kivitelezés fázisába, akit biztonsági és egészségvédelmi koordinátornak (továbbiakban koordinátor) nevezünk.

A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben:

 • A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az kivitelezési tevékenység előkészítésénél érvényre kell juttatnia a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, ennek érdekében összeállít egy olyan dokumentációt amelyben az építmény és az építési technológia egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik a későbbi munkák biztonságos elvégzése érdekében,
 • Szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet, biztosítja a jogszabályi megfelelést.
 • Összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen:
  • a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását,
  • a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását.

A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben:

 • Összeállítja a munkavédelmi oktatási anyagot;
 • A meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolását elvégzi annak érdekében, hogy a munkáltató és a munkát személyesen végző önálló vállalkozók az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelményeket, továbbá a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák;
 • Indokolt esetben kiegészítés készít a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint az egészség és biztonság célszerű követelményeit tartalmazó dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit;
 • Közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra;
 • A munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;
 • A szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Több nagy projekttel a hátunk mögött kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkezünk.

A biztonsági és egészségvédelmi koordináció a WENFIS Mérnök Iroda Kft. egyik legkiemelkedőbb üzletága. 15 éve folyamatosan jelen vagyunk hazai építőipari beruházásokon. Kiemelt projektjeink a gyógyszeripari és járműipari beruházások magas színvonalú biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatainak ellátása.

Biztonsági- és egészségvédelmi Terv

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.

A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek az építési folyamat során egymás után, illetve egymással párhuzamosan végzendő munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények

 • Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót.
 • Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés.
 • Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka.
 • Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka.
 • Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés.
 • Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak.
 • Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka.
 • Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka.
 • Keszonban, túlnyomásban végzett munka.
 • Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka.
 • Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka.