Gépek CE jelölése

A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen egy jelzés a hatóságok felé arról, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek. Ez részletesebben annyit jelent, hogy Ön gyártóként, vagy a termék Európai Unión belüli első forgalmazójaként ismeri ezeket a követelményeket, a termék tervezése, gyártása során figyelembe is vették ezeket, és mindezt igazolni is tudja.

Gépek CE jelölése

A gépgyártók, forgalmazók és üzemeltetők, valamint átalakítók esetében fontos, hogy a piacra és a felhasználókhoz jogszabályoknak megfelelő, biztonságos gépek jussanak el! A jogi megfelelés egyben etikai kérdés is, hiszen az érintettek fizikai biztonságáról van szó!

A gépek a 2006/42/EK irányelv alkalmazási körébe tartoznak, ezért vonatkoznak rá az abban meghatározott feladatok és az elérendő biztonsági és egészségvédelmi követelmények, összefoglalóan a CE jelölés kötelezettsége.

A gépek jelentős átalakítása esetén a CE jelölés ismételt elvégzése kötelező! Jelentős átalakításnak minősülnek a gépdirektíva által meghatározott alapvető követelményeket érintő módosítások, amelyek az eredeti gép kockázatait befolyásolják.

Az általános alapvető követelményeket a 2006/42/EK gépdirektíva tartalmazza, de a konkrét műszaki követelményeket a harmonizált szabványok tartalmazzák. Ezek beazonosítása az első feladatok egyike a kötelezettségek sorában!

Miben segítünk mi?

  • a követelmények megismerésében, átlátásában,
  • gépek és villamos berendezések CE jelölésében,
  • gépvizsgálatok előkészítésében és elvégzésében,
  • kockázatértékelés elvégzésében,
  • belső gyártásellenőrzési, vagy minőségbiztosítási rendszer kiépítésében, bevezetésében, valamint
  • a komplett dokumentáció összeállításában is!

Szolgáltatásaink kiterjednek az egyedi és sorozatban gyártott új berendezésekre, de a részben kész, vagy éppen használt, esetleg átalakításra váró/átalakításon átesett gépekre, gyártósorokra, robotcellákra egyaránt!

Alapfogalmak

A CE jelölési folyamat elvégzése a „gyártó” kötelezettsége a „forgalomba hozatal” előtt! A „gyártó” és a „forgalomba hozatal” fogalma jóval bővebb, mint ahogy azt általában használjuk!

Bejelentett szervezet:
Notyfied Body
az illetékes miniszter által külön jogszabály alapján az adott termék megfelelőség értékelésére kijelölt, az Európai Bizottságnak és az Európai Unió többi tagállamának bejelentett, és ennek alapján az Európai Unió Hivatalos lapjában, illetve a Bizottság által hivatalosan a feladata rögzítésével és az azonosító számával együtt közzétett szervezet
CE megfelelőségi jelölés:
CE Conformity Mark(ing)
olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs  jogszabályokban foglalt követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.
EK megfelelőségi nyilatkozat:
EC Declaration of Conformity
a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének írásbeli nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak
EK típusvizsgálati tanúsítvány:
EC Type Examination
a kijelölt szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a termék típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel
Forgalmazás:
Making Available on the Market
a közösségi piacon valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében
Forgalmazó:
Distributor
az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban a gyártón és az importőrön kívül,  aki forgalmazza a terméket
Forgalomba hozatal:
Placing on the Market
a terméknek a közösségi piacon első alkalommal történő forgalmazása.
Gyártó:
Manufacturer
az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz
Harmonizált szabvány:
Harmonized Standard
az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabvány
Megfelelőségértékelés:
Conformity Assessment
az az értékelési eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termékkel, eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatos,  meghatározott követelmények teljesültek
Meghatalmazott képviselő:
Authorised Representative
az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon, figyelemmel ez utóbbinak a vonatkozó közösségi jogszabályok szerinti kötelezettségeire;